Varovanje osebnih podatkov in splošni pogoji poslovanja

V podjetju Baldinistudio SL d.o.o. zelo resno in odgovorno varujemo in obdelujemo vaše osebne podatke. Skrbimo za zagotavljanje varnosti informacij in ohranjanje zasebnosti strank skozi primerno in odgovorno uporabo.


Načini obdelave osebnih podatkov:

Baldinistudio SL d.o.o. vodi in izvršuje obdelavo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov se nanaša na vse osebne podatke, ki jih  zbira in obdeluje neposredno ali preko svojih partnerjev.

Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na fizično osebo, katere osebna identiteta je potrjena ali se lahko direktno ali indirektno potrdi.Obdelava podatkov je katerikoli proces, ki se izvrši z osebnimi podatki, kot so zbiranje, shranjevanje, uporaba, vpogled in prenos osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov:

Baldinistudio SL d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

  • pri neposrednem povpraševanju oseb po informacijah o izdelkih ali storitvah;
  • pri neposredni prodaji izdelkov ali storitev;
  • pri organizaciji dogodkov, konferenc in izobraževanj;
  • v primeru, da so drugi partnerji podjetju  posredovali osebne podatke na dovoljen način.

Baldinistudio SL d.o.o.   zbira naslednje vrste podatkov:

  • Informacije o osebi: ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, naziv pravne osebe, davčno številko.
  • Informacije o kupcu: ponudbe, pogodbe, podatki o nakupu izdelkov ali storitev, model in konfiguracija izdelka, datum nakupa, datum naročila, datum odpreme, popis cen, informacije o garanciji, zahteve kupca, informacije o posvetih, reklamacije, informacije o trenutnim in preteklim značilnostim izdelka ali storitve, informacije o postavkah izdelka.
  • Informacije o prijavi: ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, status o izobraževanju in o ustrezni izobraževalni ustanovi ter druge podatke, ki so potrebni za organizacijo izobraževanj.

Uporaba osebnih podatkov

Baldinistudio SL d.o.o.  zbira informacije o osebi in kupcu za namen uporabniške podpore in objave ponudb za lastne izdelke in storitve. Obdelava podatkov temelji na želji podjetja Baldinistudio d.o.o. , da ponudi informacije o lastni ponudbi izdelkov in storitev ter organizira izobraževanja, ki so povezana s ponudbo podjetja.

Varnost osebnih podatkov

Baldinistudio d.o.o. trajno izvaja potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov skladno z trenutno veljavnimi predpisi in dobrimi poslovnimi praksami.

Zbrani osebni podatki se shranjujejo na varen način in trajno, oziroma do preklica dovoljenja s strani osebe, katere osebni podatki so zbrani.

Kontakti za zaščito osebnih podatkov

Vprašanja povezana z uporabo osebnih podatkov lahko naslovite:

Splošni pogoji poslovanja podjetja Baldinistudio SL d.o.o.

PODROČJE VELJAVNOSTI

 

Spodaj navedeni splošni pogoji (v nadaljevanju »Pogoji«) podjetja BALDINISTUDIO SL, d.o.o. veljajo za vse pogodbe, sklenjene med podjetjem BALDINISTUDIO SL, d.o.o. in pogodbeno stranko (v nadaljevanju »Naročnik«) za vse dobave in storitve podjetja BALDINISTUDIO SL, d.o.o., ne da bi se BALDINISTUDIO SL, d.o.o. v vsakem posameznem primeru moral izrecno sklicevati na te Pogoje. Naročnik Pogoje s podpisom Pogodbe, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba, pa s sprejemom blaga ali storitev (izvršitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama. Ti Pogoji so vselej dostopni na naši spletni strani v dokumentu Varovanje osebnih podatkov in Splošni pogoji poslovanja podjetja Baldinistudio SL in jih Naročnik lahko shrani in kadarkoli ponovno natisne. Ko Naročnik naročilo odda, se šteje, da so mu ti Pogoji, vključno z garancijskimi pogoji, v celoti znani. Kakršnikoli splošni pogoji Naročnika se ne uporabljajo, ne glede na morebitno drugačno določilo v Naročnikovih splošnih pogojih, ne glede na to, kje in na kakšen način so ti pogoji objavljeni, in ne glede na to, ali je BALDINISTUDIO SL, d.o.o. z njimi seznanjen. V primeru nasprotij med določbami Pogodbe, sklenjene med podjetjem BALDINISTUDIO SL, d.o.o. in Naročnikom, ter določbami teh Pogojev, imajo prednost določbe Pogodbe. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna pisna potrditev pogodbenih strank. Pisno potrjene spremembe ali postranski dogovori veljajo le za vsakokraten posamičen posel. Splošni pogoji Naročnika se uporabljajo zgolj v primeru, če jih BALDINISTUDIO SL, d.o.o. za vsak posamezen primer izrecno pisno potrdi, in le v obsegu, v katerem jih potrdi. Potrditev mora biti izrecna in ne more biti podana s konkludentnim ravnanjem (npr. s potrditvijo naročila). V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije in ustrezno evropsko zakonodajo BALDINISTUDIO SL, d.o.o. izjavlja, da se morebitni osebni podatki Naročnika obdelujejo samo za namene izvajanja Pogodbe in zagotavljanja podpore Naročniku. Podatki, posredovani tretjim osebam, ne presegajo obsega navedenega namena. Z oddajo naročila se Naročnik hkrati strinja tudi s prenosom podatkov v sistem za elektronsko obdelavo podatkov. BALDINISTUDIO SL, d.o.o. bo v vsakem primeru izvajal ukrepe, ki jih v zvezi z varstvom osebnih podatkov kot obvezne določa zavezujoč predpis. Če so posamezna določila teh Pogojev neveljavna, to ne vpliva na njihovo načelno pravno veljavnost in na veljavnost ostalih določil v teh Pogojih. V takšnem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da blizu neveljavni določbi.

 

OPREDELITEV POJMOV:

 

Izvajalec: Družba Baldinistudio SL d.o.o., s sedežem Trubarjeva cesta 7,
1000 Ljubljana.

Naročnik: Izvajalčeva stranka, kupec oziroma naročnik, s katero Izvajalec sodeluje v okviru opravljanja svoje poslovne dejavnosti.

Ponudba: Končna in praviloma zavezujoča ponudba, ki jo izdela Izvajalec in na podlagi katere se sklene Pogodba. Ponudba je sestavni del Pogodbe.

Pogodba: Pogodba med Izvajalcem in Naročnikom, v kateri se dogovorijo predmet in pogoji sodelovanja na konkretnem projektu.

Standardna programska oprema: Programska oprema drugih proizvajalcev, ki jo dobavi Izvajalec oziroma jo kot module ali operacijske sisteme vključi v svojo Programsko opremo.

 

Zaupne informacije: Zaupne informacije so katerikoli podatki, ne glede na obliko (pisno ali ustno), ki jih Naročnik pridobi v sklopu in zaradi izvajanja aktivnosti na projektu oziroma, ki jih Izvajalec z namenom dela na projektu razkrije Naročniku. Zaupne informacije predstavljajo poslovno skrivnost. Zaupne informacije so tudi lastniški podatki in zaupni.


STORITVE KI JIH OPRAVLJA IZVAJALEC

 

Izvajalec nastopa na trgu razvoja in implementacije BIM programske oprem v AEC. V okviru izvajanja svoje dejavnosti opravlja naslednje storitve:


dobava in prodaja Standardne programske opreme,

storitve implementacije dobavljene Programske opreme,

uvajanje in izobraževanje uporabnikov pri Naročniku,

vzdrževanje Programske opreme in podpora,

svetovanje na področju BIM-a,

druge storitve v okviru izvajanja svoje dejavnosti.

 

PONUDBE IN SKLENITVE POGODB

 

Vse pogodbe, naročila in dogovori so pravno zavezujoči le tedaj, ko jih podpiše zakoniti zastopnik Izvajalca oziroma od njega pisno pooblaščena oseba in zavezujejo le v vsakokrat podanem obsegu.

Ponudbe so načeloma spremenljive in Izvajalca ne zavezujejo, razen če je na Ponudbi navedeno, da je zavezujoča. Sodelavci Izvajalca ne smejo podajati izjav, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če imajo za to pisno pooblastilo zakonitega zastopnika Izvajalca.

 

NAROČILO

Izvajalec opravi storitve in morebitne dobave na podlagi vsebine pisnega naročila Naročnika, v katerem se slednji sklicuje na številko ustrezne Ponudbe oziroma predračuna. Pisno naročilo Naročnika Izvajalca zavezuje le, če ga Izvajalec pisno potrdi. Telefonsko naročilo je veljavno le v primeru, če Izvajalec Naročniku pisno potrdi telefonsko naročilo. V primeru, da ravna Naročnik v nasprotju s potrjenim naročilom ali sklenjeno Pogodbo, zlasti ob plačilni zamudi, se šteje, da je Izvajalec od izvedbe naročila odstopil, razen če tega izrecno ne izjavi drugače v pisni obliki.
O morebitnih naknadnih zahtevah po spremembah in razširitvah naročila se je treba dogovoriti v pisni obliki. Dodatne stroške, ki nastanejo zaradi zahtev po spremembah in razširitvah naročila, je Izvajalec upravičen zaračunati Naročniku. Iz istega razloga je Izvajalec upravičen tudi do zamika prvotno dogovorjenih terminov za izvedbo dobave in storitev po Pogodbi/naročilu. Naročnik s pisnim naročilom oziroma s sklenitvijo Pogodbe potrjuje, da je Ponudbo, ki je predmet naročila, pregledal in da v njej opredeljene storitve in dobave ustrezajo njegovim zahtevam. Storitve in
dobave, opravljene pred njihovo podrobnejšo določitvijo s Ponudbo, brez nje ali poleg nje, kot tudi storitve in dobave, ki so v svojem opisu opredeljene kot »variabilne«, se zaračunajo ločeno in po dejanski porabi časa, če se stranki ne dogovorita drugače.
Izvajalec opozarja in se izrecno sklicuje na to, da glede na današnje stanje tehnike ni možna izdelava programske opreme, ki bi bila popolnoma brez napak. Izvajalec zato glede programskih rešitev, ki jih dobavi in/ali implementira, Naročnika opozarja, da bo njihova uporaba v skladu z uporabniškimi navodili in na priporočeni strojni in sistemski programski opremi ter v skladu s trenutno dobro prakso, privedla do enakih rezultatov kot uporaba teh programskih rešitev v testnem okolju na enaki strojni opremi in ob enakem naboru podatkov.

Podatki. Lastniški podatki so vsi podatki, ki temeljijo na pravicah iz industrijske lastnine, med drugim tudi vse blagovne znamke, blagovna imena, logotipi in drugi znaki razlikovanja, ter vsi zaupni podatki Izvajalca. Zaupni podatki so podatki, ki se nanašajo na poslovanje Izvajalca, njegov know-how, proizvodno in tehnično dokumentacijo, računalniške programe, načrte poslovanja, cene, proizvode, finančne podatke,komercialne in druge pogodbe, ter tudi podatki, ki jih kot take določi Izvajalec in o temseznani Naročnika, ali podatki, za katere bi Naročnik moral ali mogel predvideti, da binjihovo nepooblaščeno razkritje ali posredovanje tretjim osebam Izvajalcu lahkopovzročilo škodo.


KIBERNETSKA VARNOST


Naročnik je zadolžen in odgovoren za ustrezno infrastrukturo ter za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti informacijske infrastrukture (strojne in programske). Izvajalec ne prevzema odgovornosti za primere kibernetskega napada ali poskusa kibernetskega napada.

STANDARDNA PROGRAMSKA OPREMA


S Standardno programsko opremo pridobi Naročnik pravico do uporabe le-te za potrebe svoje poslovne dejavnosti v skladu z določili vsakokratnega proizvajalca Standardne programske opreme.

Izvajalec jamči, da prenosu pravice do uporabe za potrebe Naročnikove poslovne dejavnosti na Naročnika ne nasprotujejo pravice tretjih. Šteje se, da Naročnik z naročilom Standardne programske opreme potrjuje, da se je pred sklenitvijo Pogodbe temeljito seznanil z naborom njenih funkcionalnosti.
V primeru dobave Standardne programske opreme ali v primeru, da so v Programsko opremo Izvajalca vključeni moduli ali operacijski sistemi drugih proizvajalcev, Izvajalec ne odgovarja za delovanje in/ali napake na tovrstni Standardni opremi oziroma modulih ali za napake, ki nastajajo zaradi tovrstne programske opreme.
Za Standardno programsko opremo veljajo jamstveni pogoji in garancije proizvajalca tovrstne programske opreme, Naročnik pa lahko uveljavlja zahtevke le zoper proizvajalca predmetne programske opreme.

PROJEKTNO VODENJE


Projektna organiziranost, ki ustreza velikosti ter kompleksnosti projekta, kot tudi ustrezno projektno vodenje sta brezpogojni predpostavki za uspešno implementacijo relevantnih programskih rešitev.
Obseg ter vsebina storitev Izvajalca in Naročnika na področju projektnega vodenja se določita v Pogodbi. Če ni drugače dogovorjeno, veljajo določbe iz Ponudbe in/ali naročila. Obe pogodbeni stranki morata druga drugo vzajemno nemudoma obveščati o kakršnihkoli okoliščinah, ki bistveno ovirajo napredovanje projekta. To velja ne glede na to, ali se take okoliščine pojavijo v vsakokrat lastni sferi odgovornosti ali sferi odgovornosti druge pogodbene stranke ali tretjih strani. Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank v takem primeru soglasno odločajo o smotrnih
ukrepih, da bi se, kolikor je le možno, dosegel prvotni cilj projekta.
Izdelava organizacijskih konceptov in programov se izvede glede na vrsto in obseg zavezujočih informacij, dokumentacije ter pripomočkov, ki jih je Naročnik dal na voljo Izvajalcu. Naročnik se zavezuje, da bo skrbel za to, da bodo ob predhodno dogovorjenih terminih na lokacijah Naročnika na voljo ustrezno kvalificirani (so)delavci, naprave, prostori in/ali drugo. Naročnik opravi svoje sodelovanje na lastne stroške. Naročnik mora sodelovati pri sestavljanju funkcionalne specifikacije.
Naročnik se zavezuje, da bo Izvajalcu omogočil internetni dostop do dobavljene Programske opreme in vso potrebno infrastrukturo, če je to potrebno za izvajanje naročila oz. Pogodbe.
V primeru, da Programska in/ali morebitna strojna oprema, ki jo dobavi Izvajalec, ne deluje tako, kot to določa funkcionalna specifikacija, ali da Izvajalec ne opravlja storitev v skladu s funkcionalno specifikacijo, mora Naročnik izvesti ustrezne ukrepe, in sicer se mora še posebno izogibati nastajanju ali povečevanju že nastale škode, zavarovati shranjene podatke, tekoče preverjati rezultate, ki jih javlja program, ter opredeliti in podrobno opisati motnje in napake, ki se pojavljajo v delovanju Programske ali strojne opreme ali pri storitvah, ki jih opravi Izvajalec. Ta podatkovni material mora zbrati tako, da je zapisan na nosilcih, ki so računalniško berljivi ter jih je mogoče rekonstruirati s sorazmerno majhnimi stroški.
Pogodbeni stranki se vzajemno zavezujeta, da v času trajanja Pogodbe ne bosta vplivala na (so)delavce nasprotne stranke, da bi le-ti prenehali z delom za nasprotno stranko, niti ne bosta pričela kakorkoli sodelovati s (so)delavci nasprotne stranke.
Da lahko Izvajalec hitro podpre Naročnika v primeru garancije ali siceršnje pomoči, se vzpostavi sistem za oddaljen dostop. Vsaka pogodbena stranka nosi stroške, ki ob tem nastajajo v njenih prostorih (za strojno in programsko opremo, telefonsko povezavo itd.). Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank skupaj odločajo o načinu tehnične rešitve in o relevantnih varnostnih vidikih. Če Izvajalcu zaradi
nerazpoložljivosti oddaljenega dostopa, za katerega odgovarja Naročnik, nastane škoda ali dodatni strošek, se lahko dodatni strošek Naročniku obračuna posebej. Izvajalec ne jamči za morebitno škodo zaradi nerazpoložljivosti oddaljenega dostopa.

PREVZEM
Kot datum prevzema šteje datum nakupa programske opreme. Z datumom prevzema preide na Naročnika odgovornost za nevarnost uničenja in poškodovanja.

CENE, DAVKI IN PRISTOJBINE
Vse cene so, če ni navedeno drugače, v evrih (EUR) brez DDV in veljajo le za posamično predmetno naročilo. Cene ne vključujejo stroškov dobave, transporta, zavarovanja in namestitve ali kakršnihkoli posegov na opremi na lokaciji Naročnika, razen če ni v ponudbi navedeno drugače.
Ponudbena cena je oblikovana na osnovi posebnega cenika za posameznega Naročnika, v katerem je že vključen morebitni rabat in eventualni popusti ali cena, ki je z Naročnikom usklajena na osnovi pogajanj.
Prejeta naročila, ki jih Izvajalec potrdi, mora Izvajalec izvesti po ceni, ki je veljala v času naročila. Izvajalec ima pravico do spremembe cen, če Naročnik ne naroči storitev v roku opcije predračuna ali Ponudbe. Izvajalec ima pravico spremeniti ceno tudi v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načrtih, infrastrukturi, specifičnih lastnostih in v primeru drugih sprememb dogovora med Naročnikom in Izvajalcem.
Če se dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje cene (npr. stroški dela, energije, Standardne programske opreme) v obdobju od oddaje naročila ali sklenitve Pogodbe do izvedbe naročila povečajo ali znižajo za več kot 5 %, si Izvajalec pridržuje pravico do prilagoditve cene v ustrezni višini. Morebitni potni stroški, dnevnice, stroški prenočitve, bančnih garancij, delovnih vizumov in morebitnih pristojbin v zvezi s Pogodbo se Naročniku zaračunavajo posebej. Točna ureditev povračila teh stroškov
je določena v Pogodbi ali v Ponudbi, drugače pa veljajo običajni standardi v skladu s slovensko poslovno prakso.

ROKI IN PRAVICA ODSTOPA


Izvajalec si prizadeva, da se, kolikor je le mogoče, drži dogovorjenih rokov izpolnitve. Kot cilj postavljeni roki izpolnitve se lahko spoštujejo le, če Naročnik v celoti opravi vsa potrebna dela, izroči dokumentacijo, potrdi prejete funkcionalne specifikacije in izpolni svojo dolžnost sodelovanja.

Informativni dobavni roki so navedeni v Ponudbi oziroma predračunu Izvajalca. Rok dobave določita Izvajalec in Naročnik sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. Končni dobavni rok je določen v potrditvi naročila, ki jo Izvajalec pošlje Naročniku. Izvajalec odgovarja Naročniku za pravilno in pravočasno dobavo v primeru, ko Izvajalec pisno potrdi poslano pisno naročilo Naročnika.
Izvajalec ne odgovarja za zamude pri dobavi ter za zvišanja cen, do katerih pride zaradi napačnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih podatkov in informacij oziroma dokumentacije, ki jih da na voljo Naročnik. Dodatne stroške, ki bi nastali zaradi tega, krije Naročnik.

Vsaka od pogodbenih strank sme zaradi nepredvidljivih, nepričakovanih dogodkov, npr. višje sile, naravnih nesreč, izpadov/zamude dobaviteljev strank, na novo določiti roke.


Naročnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov/storitev prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov/storitve.Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@baldinistudio.si.


PLAČILO


Plačilni pogoji so navedeni v Ponudbi. Plačilo se izvede na transakcijski račun, naveden na fakturi, v roku plačila, ki je prav tako naveden na fakturi. Običajni plačilni rok je 15 dni od izdaje računa. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu Izvajalca.

Izvajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila. Prav tako si Izvajalec pridržuje pravico, da ne izpolni oziroma dobavi ostalih naročil in/ali delov naročil, brez obligacij ali posledic zaradi neizpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe ali Ponudbe, na osnovi ostalih odprtih naročil.
Spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov predstavlja bistveni pogoj za to, da Izvajalec izvede dobave oziroma izpolni pogodbe.
Če Naročnik ne spoštuje plačilnih pogojev ali so Izvajalcu znane okoliščine, ki po njegovem mnenju lahko privedejo do zmanjšanja kreditne sposobnosti Naročnika, sme Izvajalec zahtevati vnaprejšnje plačilo za še neizpolnjene dobave. Plačila se izpolnijo že z neposrednim plačilom Izvajalcu.


Če je do Naročnika odprtih več terjatev, se Naročnikova plačila poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Vedno pa se najprej poračunajo morebitni stroški, potem obresti in nazadnje glavna terjatev.


Naročnik sme kompenzirati obveznosti do Izvajalca le s svojimi priznanimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami do Izvajalca. Na blagu, izdelkih, ter na dokumentaciji, namenjeni Naročniku kot uporabniku, si Izvajalec pridrži lastninsko pravico do popolnega plačila.

 


ODSTOP TERJATEV


S sprejetjem teh Pogojev se Naročnik zavezuje, da tretjim osebam ne bo odstopil nobene terjatve do Izvajalca brez njegove predhodne pisne potrditve.

OBVESTILA


Pogodbeni stranki soglašata, da štejejo za pisna tudi sporočila prek elektronske pošte.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE UPORABEPravica uporabe (licenca) Naročniku ne daje pravice kopiranja, spreminjanja, distribuiranja Programske opreme, prav tako je ni dovoljeno dajati v najem, posojati, dajati v zakup, uporabljati za nadaljnjo prodajo ali z njeno pomočjo in/ali s pomočjo povratnega inženirstva ponujati ali prodajati storitve tretjim osebam. Vsakršno omogočanje uporabe tretjim osebam je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah izključeno.
V primeru kršitev pravic intelektualne lastnine Izvajalca in/ali ob uporabi storitev oz. Programske opreme v nasprotju z namenom, za katerega so bile dobavljene, ima Izvajalec pravico preklicati vse pravice uporabe storitev oz. Programske opreme in zahtevati povrnitev škode, pri čemer je v takšnem primeru treba plačati popolno odškodnino.


ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA

Za Standardno programsko opremo in drugo dobavljeno blago velja garancija, ki jo
ponuja proizvajalec programske opreme oziroma blaga, razen če ni dogovorjeno drugače. Morebitni drugačni dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.
Odzivni čas za intervencijo sledi načelu obligacije truda (ti. »best effort«). V primeru, da želi Naročnik skrajšati odzivni čas za intervencijo, lahko z Izvajalcem podpiše pogodbo o vzdrževanju in podpori, kjer se pogoji servisiranja dogovarjajo in stroškovno ocenijo za vsakega Naročnika individualno.
Izvajalec ne prevzema nobenih (dodatnih) obveznosti v zvezi z vzdrževanjem Standardne programske opreme, oziroma ponujanjem interventnega stanja pripravljenosti (»stand-by«). Morebitni posegi zunaj garancijskega roka se dogovorijo s pogodbo o vzdrževanju in podpori.


VZDRŽEVANJE IN PODPORA
Vzdrževanje ter podpora programske opreme sta ločena posla. Po prevzemu
Standardne programske opreme lahko sledi nadaljnje svetovanje prek vzdrževanja in podpore.
Za vzdrževanje Standardne programske opreme, podaljšanje garancije, zagotavljanje interventnega stanja pripravljenosti (»stand-by«) in obseg storitev, ki naj jih v zvezi s tem opravi Izvajalec, se pripravi posebna Ponudba oziroma se lahko sklene posebna Pogodba.
Ponudba in/ali pogodba o vzdrževanju in podpori se lahko sklene za obdobje 1 (enega) leta. Na željo stranke se lahko vzdrževanje in podpora podaljšata še za 1

(eno) leto ob pogoju podaljšanju pogodbe o vzdrževanju in podpori, s katero se pogoji servisiranja dogovorijo in stroškovno ocenijo na novo. Pogoji vzdrževanja in cena se lahko spremenijo tudi v obdobju trajanja pogodbe, in sicer v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načrtih, infrastrukturi, specifičnih lastnostih in v primeru drugih sprememb dogovora med Naročnikom in Izvajalcem, ali če se spremenijo dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje cene (npr. stroški dela, energije ali surovine).
Izvajalec po preteku 3 (treh) let od prevzema Standardne programske opreme, ki ni bila redno vzdrževana, zanjo ne ponuja več vzdrževanja, niti ne zagotavlja posodabljanja (»End of Service«).


SPREMENJENE OKOLIŠČINE


Če po sklenitvi Pogodbe nastanejo okoliščine, ki Izvajalcu otežujejo izpolnitev njegovih obveznosti po Pogodbi ali če se zaradi njih ne da doseči pogodbenega namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da naročilo/Pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank, lahko Izvajalec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.


VARSTVO PODATKOV IN VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta, da v času trajanja te Pogodbe ali po njenem prenehanju tretjim osebam ne bosta posredovali podatkov o vsebini njunih pogodbenih dogovorov in nobene interne informacije ali Zaupnih informacij o nasprotni pogodbeni stranki, s katerimi bi bili seznanjeni na podlagi sodelovanja. Takšne Zaupne informacije bosta varovali in ohranjali kot poslovno skrivnost. Za
poslovno skrivnost štejejo tudi specifikacije, skice, sheme, izračuni, formule, navodila, spiski, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Če obstaja možnost, da se kateri od strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se Zaupne informacije še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj 5 (pet) let po prenehanju pogodbenega razmerja. Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo.
Prenehanje veljavnosti pogodbenega razmerja iz kateregakoli razloga ne vpliva na pravice in dolžnosti iz te točke.ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST


Izvajalec ne odgovarja za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode Naročnika. Opisana omejitev odgovornosti odpade, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti.
Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo. Izvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov. Izvajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala Naročniku kot posledica Naročnikovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, ki jih zagotovi Naročnik, in ima pravico od Naročnika zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, ki bi mu s tem nastali. Naročnik je dolžan
poskrbeti za primerno zavarovanje podatkov in varnostno kopiranje.
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi Naročniku nastala zaradi ravnanja tretje osebe ali neposredno ali posredno preko Izvajalca (npr. z vnosom virusa v sistem, s sabotažo, kibernetskim napadom ipd.).
Izvajalec in Standardna programska oprema nista odgovorna za varnost ljudi in opreme – varnostne funkcije morajo v vseh primerih zagotavljati posamezni podsistemi za avtomatizacijo.

V nobenem primeru pa Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi presegala višino prejetih zneskov na podlagi naročila Naročnika.

 

KRAJ IZPOLNITVE, KRAJEVNA PRISTOJNOST SODIŠČA


Za spore med pogodbenima strankama je pristojno sodišče Republike Slovenije, in sicer sodišče v Ljubljani. Če ni drugače dogovorjeno, veljajo med strankama izključno pravila slovenskega obligacijskega prava, ki veljajo za gospodarske pogodbe, tudi če se naročilo izvaja v tujini. Izključena je uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

 

VELJAVNOST


Ti Pogoji veljajo od 01. 04. 2022